Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angular /'æηgjʊlə[r]/  

 • Tính từ
  có góc, có góc cạnh
  gầy nhom, gầy giơ xương
  cứng đờ, cứng nhắc, vụng về
  an angular gait
  dáng đi cứng đờ
  [thuộc] góc
  angular distance
  khoảng cách góc (của một ngôi sao …)

  * Các từ tương tự:
  angular deflection, angular deviation, angular distance, angular frequency, angular length, angular light sensing, angular modulation, angular oscillation, angular width