Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angular light sensing   

  • (kỹ thuật)
    cảm nhận ánh sáng góc