Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giá gỗ kê thùng
    (kỹ thuật) giàn cần cẩu
    (ngành đường sắt) giàn tín hiệu (bắc cao qua đường sắt)