Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đeo bao tay sắt; đeo bao tay dài