Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, đôi khi xấu)
    khẳng khiu; mảnh khảnh
    a young horse with spindly legs
    con ngựa non chân khẳng khiu