Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hollow-eyed /'hɔlouaid/  

  • Tính từ
    có mắt sâu