Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

careworn /'keəwɔ:n/  

  • Tính từ
    đầy nét lo âu sầu muộn
    the careworn face of the mother of a large poor family
    gương mặt đầy nét lo âu sầu muộn của bà mẹ một gia đình nghèo đông con