Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawn-work /'drɔ:nwə:k/  

  • Danh từ
    rua (ở quần áo)