Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

competitive /kəm'petətiv/  

 • Tính từ
  đua tranh, cạnh tranh
  the competitive spririt
  tinh thần đua tranh
  competitive price
  giá có thể cạnh tranh được (với các hãng khác)
  you have to be highly competitive to do well in sport nowaday
  bạn phải có tinh thần đua tranh cao mới đạt được thành tích tốt trong thể thao ngày nay

  * Các từ tương tự:
  Competitive markets, competitively, competitiveness