Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phản đối
  raise no objection
  không phản đối
  lời phản đối; lý do phản đối
  những lời phản đối kế hoạch đó đã được lắng nghe một cách đồng tình
  my main objection to the plan is that it would be too expensive
  lý do chính của tôi phản đối kế hoạch ấy là nó rất tốn kém

  * Các từ tương tự:
  objectionable, objectionableness, objectionably