Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oppositional /ɔpə'ziʃənl/  

  • Tính từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) chống lại, đối lập, phản đối