Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oppositionist /ɔpə'ziʃənist/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) người phản đối, người đối lập