Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đối thủ, địch thủ
  đối thủ của chúng tôi trong cuộc thi đấu
  apolitical opponent
  đối thủ chính trị
  kẻ phản đối
  những kẻ phản đối việc phá thai