Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antagonize /æn'tægənaiz/  

 • Ngoại động từ
  gây phản tác dụng; trung hoà (lực)
  gây nên đối kháng, gây mối thù địch; làm cho (ai) phản đối, làm cho (ai) phản kháng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chống lại, phản kháng, phản đối

  * Các từ tương tự:
  antagonize ,antagonise