Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ant-bear /'ænt'beə/  

  • Danh từ
    thú ăn kiến lớn