Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  quần chẽn gối (nữ)
  (Mỹ) như knickerbockers
  get one's knickers in a twist
  (Anh, lóng) nổi khùng