Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nervous system /'nɜ:vəs 'sistəm/  

  • Danh từ
    hệ thần kinh