Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tightrope /'taitrəʊp/  

 • Danh từ
  dây căng làm xiếc
  a tightrope walker
  người làm xiếc đi trên dây
  tread (walk) a tightrope
  ở vào thế chênh vênh, ở vào thế đi trên dây