Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ và quá khứ phân từ của string
    xem string

    * Các từ tương tự:
    strung-up, ,strung-out