Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  nhất trí
  chị ta phản đối kế họach đó và tôi hoàn toàn nhất trí với chị [về vấn đề đó]
  trùng nhau, xảy ra đồng thời
  mọi việc xảy ra đồng thời, đưa đến một kết quả thành công

  * Các từ tương tự:
  concurrence, concurrency, concurrent, concurrent operation, concurrent process, concurrent processing, concurrently