Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sợi xe, dây bện
  a ball of twine
  một cuộn dây bện
  Động từ
  xe, bện
  nó tạo một dây bằng cách bện các tao sợi với nhau
  quấn, ôm
  thân dây thường xuân quấn quanh thân cây gỗ
  cô ta quàng tay quanh cổ tôi

  * Các từ tương tự:
  twiner