Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng lead)
  dây dắt chó
  hold something in leash
  kiềm chế
  I managed to hold my anger in leash until she had gone
  tôi gắng kiềm chế cơn giận cho đến khi chị ta đi khỏi
  strain at the leash
  xem strain