Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choker /'t∫əʊkə[r]/  

  • Danh từ
    chuỗi hạt; khăn choàng cổ (của phụ nữ)
    a pearl choker
    chuỗi hạt ngọc đeo cổ