Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàng (người, xe…) xếp nối đuôi nhau chờ
  is this the queue for the bus?
  đây có phải là hàng người chờ lên xe buýt (mua vé xe buýt) không ạ?
  một hàng xe nối đuôi nhau ở chỗ đèn hiệu giao thông
  jump the queue
  xem jump
  Động từ
  (+for)
  xếp hàng nối đuôi nhau chờ
  họ xếp hang nối đuôi nhau chờ mua vé

  * Các từ tương tự:
  queue-jump, queue-jumper, queuer