Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cortege /kɔ:'teiʒ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác cotège)
    đám rước; đám đưa tang