Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pony-tail /'pəʊniteil/  

  • Danh từ
    kiểu tóc cặp đuôi ngựa (của nữ)