Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-consciously /,self'kɑn∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngượng ngịu
    [một cách] tự ý thức, [một cách] tự giác