Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngượng nghiụ, bẽn lẽn

    * Các từ tương tự:
    sheepishly, sheepishness