Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lúng túng, bối rối; ngượng
  bị ngăn trở
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mắc nợ đìa

  * Các từ tương tự:
  embarrassedly