Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abashed /ə'bæ∫t/  

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    bối rối, xấu hổ
    lời phê bình của ông chủ đã làm anh ta cảm thấy phần nào bối rối