Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm nhục, làm nhục nhã
    một đất nước nhục nhã vì bại trận