Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  xấu hổ, hổ thẹn; ngượng
  anh phải thấy xấu hổ đã nói dối như thế
  he felt ashamed of having done so little work
  anh ta cảm thấy xấu hổ vì đã làm quá ít việc
  he felt too ashamed to ask for help
  anh ta thấy ngượng quá không dám yêu cầu giúp đỡ