Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamefaced /∫eim'feist/  

 • Tính từ
  thẹn thùng, ngượng ngùng, xấu hổ
  a shamefaced apology
  lời tạ lỗi ngượng ngùng

  * Các từ tương tự:
  shamefacedly, shamefacedness