Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamefacedly /∫eim'feistli/  

  • Phó từ
    [một cách] thẹn thùng
    [một cách] ngượng ngùng
    [một cách] xấu hổ