Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] bẽn lẽn, [một cách] e lệ
    [một cách] hay giấu giếm