Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của [army] company)
    đại đội

    * Các từ tương tự:
    coy, coyish, coyly, coyness, coyote, coypu