Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    hải ly (Nam Mỹ, nuôi lấy da lông)