Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coyote /kɔi'əʊti/  /'kaiəʊti/

  • Danh từ
    (động vật)
    chó sói đồng cỏ (Bắc Mỹ)