Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

close-mouthed /'klous'mauðd/  

  • Tính từ
    lầm lì, ít nói