Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poker-faced /'pəʊkəfeist/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    có mặt lạnh như tiền