Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undemonstrative /,ʌndi'mɒnstrətiv/  

  • Tính từ
    không thổ lộ tâm tình, kín đáo

    * Các từ tương tự:
    undemonstratively, undemonstrativeness