Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay giấu giếm
  secretive nature
  bản chất hay giấu giếm

  * Các từ tương tự:
  secretively, secretiveness