Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secretively /'si:krətivly/  

  • Phó từ
    [một cách] giấu giếm