Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reticently /'retisntli/  

  • phó từ
    dè dặt, kín đáo (trong cách nói..)
    trầm lặng, ít nói