Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rearward /'riəwəd/  

 • Danh từ
  phía sau
  the rearward of something
  sau cái gì một ít
  in the rearward
  ở đằng sau

  * Các từ tương tự:
  rearward[s], rearwards