Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retrogressive /retrə'gresiv/  

  • Tính từ
    thụt lùi, thoái bộ

    * Các từ tương tự:
    retrogressively