Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retrogressively /retrə'gresivli/  

  • Phó từ
    [một cách] thụt lùi, [một cách] thoái bộ