Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

behindhand /bi'haindhænd/  

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  muộn; chậm
  be behindhand with the rent
  chậm trả tiền nhà
  get behindhand in one's work
  chậm trễ trong công việc