Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backward substitution   

  • (Kỹ thuật) thay thế lùi [NB]