Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Backward bending supply curve of labour   

  • (Kinh tế) Đường cung lao động cong về phía sau
    Quan hệ giữa cung lao động, bất luận được xác định bằng cách nào, và tiền lương lao động